MINISTERUL  EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  VARIAȘ

VARIAȘ NR.416/417, JUD. TIMIȘ, TEL/FAX-0256/387523

                 Înscrierea elevilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022- 2023               

Metodologia de înscriere în învățământul primar în anul școlar 2022- 2023 și calendarul de înscriere pot fi consultate aici: Metodologie inscriere CP

Înscrierea elevilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

O R D I N privind aprobarea  Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii OME 3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de inbscriere a c.._

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

pentru anul școlar 2021-2022 poate fi consultată aici: METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR

ANEXE LA METODOLOGIE (model cerere de înscriere și declarație pe proprie răspundere):

Anexa nr. 1, 2, 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul.._

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

                          pentru anul școlar 2021-2022                                                                     

DATA LIMITĂ/PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea înscrierii în învățământul primar

17 martie 2021 Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

18 martie 2021 Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere – tip   (Anexa 2) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, și care:

●      nu au frecventat grădinița;

●      s-au întors din străinătate;

Afișarea  programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE;

Postarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-tip (Anexa 1) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv.

 19 martie 2021 Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/  pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – după verificarea existenței unor elemente de discriminare de către  consilierul juridic al inspectoratului școlar și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/ pe site-ul acestora, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare și a procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi.

22 martie – 27 aprilie  2021 Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

Pentru copiii care au frecventat grădinița

●      Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare

●      Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea  de  învățământ cu nivel preșcolar   a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate

●      Înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE  a  cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți  pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la  Art. 7 alin. (1);

●      Planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

●      Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;

●      Eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

29 aprilie 2021 Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE, către comisiile județene/Comisia Municipiului București.
 

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

 

29  martie –28 aprilie  2021 Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;

Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

 

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

10 – 11 mai 2021 Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.
11 – 18 mai  2021 Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;

Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

 19  mai 2021 Procesarea  de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
20 mai 2021 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.
A doua etapă de înscriere în învățământul primar
21 mai  2021 Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile,   elaborate de inspectoratul școlar;

Informarea Ministerului Educației și Cercetării de către Comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente on-line, după caz.

24 mai – 31 mai  2021 Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

2 iunie  – 3 iunie 2021 Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;

Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.

 4 iunie 2021 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
1 septembrie –  10 septembrie 2021 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a  cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

                     Înscrierea elevilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021

 

 •  Școala Gimnazială Variaș – în perioada 03.2020 – 23.03.2020 – luni , marți, miercuri – între orele 8 – 18 , vineri între orele 8 -17.
 • Școala Gimnazială Gelu – în perioada 03.2020 – 23.03.2020 – în fiecare joi între orele 8-18.

ACTIVITĂȚI SPECIFICE CLASEI PREGĂTITOARE

 • Activitate didactica – 30 minute
 • Predomină jocul didactic, activități integrate
 • Se pune accentul pe spontenaitate și creativitatea răspunsurilor
 • Activitatea didactică se desfășoară într-o interacțiune permanentă cu copiii
 • Cadrul didactic urmărește sistematic realizarea de conexiuni între toate disciplinele prevăzute în schema orara
 • Din clasă, nu trebuie să lipsească jucăriile
 • Nu se dau note (calificative)
 • Nu se dau note la purtare
 • Se organizează activități în echipă, de colaborare.

ZIUA PORȚILOR DESCHISE : 06.03.2020

 • Responsabili: Zamfir Mihaela, Călugaru Zora
 • Părinții pot participa la lecțiile organizate la clasele pregătitoare A,B și G și să pot solicita informații suplimentare despre specificul activităților la doamnele învățătoare Lepoiev Iadranca, Corneșscian Vladislava și Subin Vera.

DIRECTOR,

Prof. Corina Munteanu

Metodologia de înscriere la ciclul primar poate fi consultată mai jos:

OMEN înscriere primar

Înscrierile în învățământul primar vor avea loc conform metodologiei și calendarului următor:

calendar clasa pregatitoare 2019-2020

metodologie clasa pregatitoare 2019-2020

Conform planului de școlarizare aprobat de ISJ Timș, în anul școlar 2019-2020 la Școala Gimnazială Variaș vor exista 3 clase pregătitoare , două la Variaș și una la Gelu. Învățători: Lepoiev Iadranca și Cornescian Vladislava la Variaș și Subin Vera la Gelu.

Împărțirea în cele două clase nu se face preferențial, ci în ordine alfabetică: un copil într-o clasă, următorul în cealaltă clasă și așa mai departe.

De asemenea, Ziua porților deschise, când părinții pot vizita școala a fost stabilită în data de 28.02. 2019 și în data de 04.03. 2019.

TABEL NOMINAL CUPRINZAND ELEVII INSCRISI IN Clasa pregatiatoare
in anul scolar 2019 – 2020
Unit. plan inscris Nume copil Prenume copil
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU BARBULA ROMINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU SZEGEDI ANAMARIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU BOANTA IULIU CARLOS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU TOMENIUC GHITA DANIEL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU PETRE LAURENTIU EMANUEL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU MELTIS TIANA MARIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU BOT MATEO DANIEL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU HAPURNE IOAN ELISEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU GHEORGHEV ALEXANDRU MARIAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU OSTOIN SIMON DANIEL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU GYORI PAULA MARINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU TIMIS ALESSIA DANISIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU MANOLEA EFRAIM FLORIN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU IOVICIN MATIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU IGNAT AMALIA STEFANIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU GYORI SARA ANTONIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU CERNAT DARIUS VASILE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU BOT ANISSIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU DRAIA ALBERT MARIAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU STEPANOV DARYA AMALIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU MARCOV MARCO DOBROMIR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU DADACU RAUL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GELU BARBONI LUCA ALEXANDRU NICOLAS
Tabelul este vizibil 5 zile  lucratoare incepand cu data de 11.04.2019 , ora 16.
DIRECTOR,
prof.Corina Munteanu
TABEL NOMINAL CUPRINZAND ELEVII INSCRISI IN Clasa pregatitoare
in anul scolar 2019 – 2020
Unit. plan inscris Nume copil Prenume copil
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ SURDU PATRICIA RALUCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ LINGURAR ELISEI DEAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ LINGURAR BEATRICE ANAIS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ TOMESCU IOAN EMANUEL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ ANTAL NICOLETA KARINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ CIOBIN MARIUS ADRIAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ HORJE MARIA DENISA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ NAGYGYORGY NATALIA ELIZA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ VARTOLOMEI MARIA DANIELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ BAIDUK FLAVIA MARIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ GROZA ADRIAN STEFAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ BALOG ALEXANDRU MARCEL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ MORAR ALEXANDRA NATALIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ DINCUL ROBERT LUCAS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ PETRUT ANDREI MARIAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ PALADE NIKOLAS DAVID
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ GRAURE DANIELA ANAMARIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ TUDOR JULIA SARA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ LAKATOS IBOIA VIORICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ BALU GEORGE CHRISTIAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ MIREA ALEXANDRA IASMINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ ZETIL LUCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ MAG ANDRA LARISA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ RADU NICOLAS GEORGIAN IONUT
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ OLAR STEFAN DAVID
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ STOIAN CASIAN STEFAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ SUHAN ALEXANDRA NICOLETA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ JURCOV NATALYA MELANYA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ VASILINIUC ROBERT ANDREI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ MORAR JURCOV DAVID IONUT
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ KOTONA ELIZA MARIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ ZETIL LUIZA MARIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ ERDMANN LILIANA IOANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ BOICIUC MARIO GABRIEL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VARIAȘ STIER CATALIN DANUT
Tabelul este vizibil 5 zile  lucratoare incepand cu data de 11.04.2019 , ora 16.
DIRECTOR,
prof.Corina Munteanu